Kumpir

114 Kumpir mit Drehspießfleisch

  • 7,00
   Normal

(Kalb Oder Hähnchen), Gouda und Sauce

115 Kumpir

  • 5,50
   Normal

mit Salat, Gouda und Sauce

116 Kumpir Vegetarisch

  • 6,50
   Normal

(Paprika, Frischen Champignons, Broccoli) mit Gouda